English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)


Sieć Badawcza Łukasiewicz
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)" (nr patentu PL231020)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000,00 zł + VAT
(słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT)

Opis
Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu) w celu odzyskania glikolu etylenowego. Poli(tereftalan etylenu) (PET) to termoplastyczny polimer z grupy poliestrów stosowany na dużą skalę m.in. do produkcji włókien sztucznych i butelek. Źródłem ścieków z procesu produkcji PET jest reakcja estryfikacji kwasu tereftalowego glikolem etylenowym, której jednym z produktów jest woda. Ścieki z procesu produkcji PET zawierają zwykle 0,3–1,0% wag. glikolu etylenowego oraz do 0,3% innych zanieczyszczeń organicznych jak: aldehyd octowy, 1,4-dioksan, 2-metylo-1,3-dioksolan oraz oligomery poli(tereftalanu etylenu). W wytwórniach PET ścieki te poddaje się oczyszczaniu w biologicznej oczyszczalni ścieków, po czym kieruje do wód powierzchniowych. Rozwiązanie takie nie jest korzystne, gdyż generując znaczne koszty związane z procesem biologicznego oczyszczania, jednocześnie prowadzi do strat glikolu etylenowego obecnego w ściekach, a także zwiększa zapotrzebowanie na wodę zużywaną w procesie produkcji PET.

nr patentu: PL231020

nr zgłoszenia patentowego: 418846

data zgłoszenia: 26.09.2016

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 10 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)Kontakt w sprawie oferty

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty (31 KB)
PL231020 - OPIS PATENTOWY (661.5 KB)