English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kurańska, A. Prociak, U. Cabulis, M. Kirpļuks

Spieniane wodą pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe otrzymane
z bio-polioli i modyfikowane włóknami drzewnymi (j. ang.)

Polimery 2015, nr 11-12, 705


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.705

Streszczenie

Z użyciem dwóch rodzajów biopolioli i włókien drzewnych (w ilości 3 i 6 % mas.) otrzymano kompozyty sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Zmiany struktury komórkowej pianek w zależności od zawartości włókien drzewnych badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Właściwości termiczne i mechaniczne kompozytów charakteryzowano wykonując analizę termograwimetryczną oraz wyznaczając przewodnictwo cieplne, wytrzymałość na ściskanie oraz moduł Younga. Analizując wskaźnik tlenowy i szybkość wydzielania ciepła wyznaczaną za pomocą kalorymetru stożkowego określano wpływ zawartości włókien drzewnych na palność kompozytów. Stwierdzono, że w przypadku większości materiałów dodatek włókien drzewnych nie wpływa istotnie na zmiany wytrzymałości na ściskanie, powoduje natomiast wzrost temperatury, przy której następuje 5, 25 oraz 50-proc. ubytek masy badanej próbki oraz nieznaczne zmniejszenie wartości wskaźnika tlenowego.
Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, bio-poliol, włókna drzewne, właściwości mechaniczne, właściwości termiczne, palność
e-mail: aprociak@pk.edu.pl
M. Kurańska, A. Prociak, U. Cabulis, M. Kirpļuks (274.7 KB)
Spieniane wodą pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe otrzymane z bio-polioli i modyfikowane włóknami drzewnymi (j. ang.)