English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bajorek, J. Pączkowski

Sondy spektroskopowe. Wpływ łańcucha polimerowego na właściwości fotofizyczne cząsteczek wykazujących istnienie stanu TICT. Cz. II. Kinetyka

Polimery 2001, nr 1, 29


Streszczenie

Przyjęcie hipotezy Grabowskiego dotyczącej tworzenia stanu TICT do zinterpretowania wpływu temperatury na widma podwójnej fluorescencji (emisja ze stanów LE i TICT) cząsteczek 4-(N,N-dimetyloamino)benzoesanu (DMAB), 4-(N,N-dietylamino )benzoesanu (DAEB), 4(N-pirolidyno)benzoesanu (PYR), 4-(N-piperydyno)benzoesanu (PIP), 4-(N-morfolino)benzoesanu (MOR) oraz 4-(N-2,6-dimetylmorfolino)benzoesanu (2,6DMM), występujących jako proste estry (etylowe i butylowe) bądź przyłączonych kowalencyjnie w postaci sond spektroskopowych do łańcucha polistyrenowego (rys. 2b, tabela 1), pozwoliło na wyznaczenie energii aktywacji procesu tworzenia stanu TICT, przemiany odwracalnej TICT <=> LE oraz tworzenia termicznie aktywowanego fluoryzującego stanu TICT. Dane doświadczalne wskazują, że obecność łańcucha polimerowego nie zmienia w sposób istotny równowagi TICT <=> LE, ale wywiera wpływ na relaksację wibracyjną wzbudzonych cząsteczek sond. Pomiary czasów życia fluorescencji oraz anizotropii fluorescencji (rys. 3-5, tabe­la 2) dodatkowo potwierdzają powyższe obserwacje. Obliczone na podstawie tych danych wartości efektywnej objętości zajmowanej przez sondę wraz z jej otoczką solwatacyjną wynoszą (1-2) • 103 Å3 (z wyjątkiem PIP i PIP + PS), przy czym obecność łańcucha PS wyraźnie zwiększa te wartości (tabela 3).


Słowa kluczowe: sondy spektroskopowe, podwójna fluorescencja, stan TICT, kinetyka tworzenia, objętość efektywna, wpływ łańcucha polimerowego
A. Bajorek, J. Pączkowski (566.7 KB)
Sondy spektroskopowe. Wpływ łańcucha polimerowego na właściwości fotofizyczne cząsteczek wykazujących istnienie stanu TICT. Cz. II. Kinetyka