English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kudła

Sieciowanie poliolefin metodą silanową

Polimery 2002, nr 11-12, 762


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury, głównie z ostatnich 5 lat, na temat zarówno badań podstawowych, jak i technologii sieciowania poliolefin przy użyciu winyloalkoksysilanów na tle innych metod sieciowania tego rodzaju tworzyw. Szczegółowo omówiono trzy zasadnicze etapy tej technologii, mianowicie przygotowanie polimeru zdolnego do sieciowania (szczepienie winylosilanu na peliolefinie bądź kopolimeryzacja olefiny z winylosilanem), hydrolizę grup alkoksysilanowych do silanolowych oraz kondensację tych ostatnich z utworzeniem wiązań -C-Si-O-Si-C-, łączących poszczególne makrocząsteczki. Opisano także właściwości termiczne i wytrzymałościowe otrzymanych w ten sposób produktów sieciowania (przede wszystkim PE-HD, PE-LD, PE-LLD oraz PP), a także ich znaczenie praktyczne.


Słowa kluczowe: tworzywa poliolefinowe, winyloalkoksysilany, szczepienie, sieciowanie, właściwości
S. Kudła (431.1 KB)
Sieciowanie poliolefin metodą silanową