English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Shyichuk, G. Tokaryk

Rozrywanie łańcuchów polietylenu w warunkach fotoinicjowanego sieciowania polimeru (wersja angielska)

Komunikat szybkiego druku

Polimery 2000, nr 7-8, 548


Streszczenie

Stwierdzono, że procesowi sieciowania polietylenu wywołanego różnymi fotoinicjatorami (tabela 1, 0,01 mol/kg) podczas naświetlania lampą rtęciową UV towarzyszą reakcje rozrywania łańcuchów głównych. Zaproponowano równania kinetyczne opisujące zmianę zawartości frakcji rozpuszczalnej w toku obydwu powyższych procesów [równ. (1) i(2}]. Zależność zawartości tej frakcji od czasu żelowania (przejście zol/żel) w układzie podwójnie logarytmicznym okazała się dostatecznie liniowa (rys. 1–3), a współczynnik kątowy tej zależności zinterpretowano w kategoriach współtowarzyszącego sieciowaniu rozrywania łańcuchów głównych PE. Najbardziej efektywnym fotoinicjatorem reakcji sieciowania okazał się 2-etyloantrachinon (tabela 1); szybkość rozrywania łańcuchów PE w jego obecności jest 2,6 razy większa od szybkości sieciowania.
Słowa kluczowe: fotosieciowanie polietylenu, fotoinicjatory, szybkość rozrywania łańcuchów głównych, kinetyka procesu sieciowania
A. Shyichuk, G. Tokaryk (287 KB)
Rozrywanie łańcuchów polietylenu w warunkach fotoinicjowanego sieciowania polimeru (wersja angielska) — Komunikat szybkiego druku