English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Uhniat, M. Zemlak, J. John, R. Szulc

Reometryczne badania procesu sieciowania polietylenui kopolimerów etylenu wobec

nadtlenków. Cz. I. Opracowanie metodyki badań

Polimery 2003, nr 10, 709


Streszczenie

Zbadano możliwość zastosowania do kontroli procesu sieciowania PE-LD powszechnie używanego w ocenie przebiegu wulkanizacji gumy reometru rotacyjnego „Wulkametr WG-03” produkcji Zakładów Automatyki Chemicznej Metalchem w Gliwicach. Sporządzono trzy różniące się składem stabilizowane kompozycje PE-LD z nadtlenkiem dikumylu i poddano je sieciowaniu w wulkametrze w warunkach izotermicznych w temp. 170, 180 i 200 °C. Na podstawie krzywych zależności momentu skręcającego (M) od czasu (t) oznaczono następujące parametry charakterystyczne procesu sieciowania: minimalną i maksymalną wartość M, czas inicjowania procesu sieciowania i czas, po którym M uzyskuje maksymalną wartość. Stwierdzono dużą powtarzalność zależności M = f(t) w stałej temperaturze. Względne odchylenia standardowe parametrów charakterystycznych procesu sieciowania PE-LD mieszczą się w przedziale od 2,5 do 7,1% wartości średniej wyznaczonej z 10 pomiarów. Otrzymane wyniki dowodzą, że „Wulkametr WG-03” (po jego małej modyfikacji) i opisana metoda mogą być stosowane do kontroli procesu sieciowania polietylenu, a więc w szerszym zakresie niż wynika to z pierwotnego przeznaczenia tego aparatu.


Słowa kluczowe: polietylen, sieciowanie, pomiar w wulkametrze
M. Uhniat, M. Zemlak, J. John, R. Szulc (1.56 MB)
Reometryczne badania procesu sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. Cz. I. Opracowanie metodyki badań