English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Florjańczyk, M. Dębowski, A. Plichta, M. Affek

Reakcje bemitu z kwasami karboksylowymi — prosta metoda syntezy

nanonapełniaczy hybrydowych

Polimery 2012, nr 3, 168


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.168

Streszczenie

Przedstawiono wyniki prac badawczych zmierzających do ustalenia struktury produktów powstających w wyniku modyfikacji bemitu kwasami karboksylowymi oraz podano przykłady możliwości wykorzystania tych produktów jako nanonapełniaczy. Wykazano, że w badanych układach tworzą się zasadowe dikarboksylany glinu, których morfologia w istotnym stopniu zależy od rodzaju użytego kwasu. Krystaliczne produkty powstające w reakcjach bemitu z kwasem metakrylowym, propionowym lub 4-hydroksybenzoesowym tworzą nanowłókna, których dodatek korzystnie wpływa na właściwości mechaniczne usieciowanej nienasyconej żywicy poliestrowej. Pochodna zawierająca w swej strukturze wiązania nienasycone i długie łańcuchy alkilowe wykazuje znaczną reaktywność w rodnikowej kopolimeryzacji ze styrenem lub metakrylanem metylu co umożliwia praktyczne jej wykorzystanie w charakterze koreagenta podczas sieciowania.


Słowa kluczowe: bemit, karboksylanoalumoksany, zasadowe karboksylany glinu, kompozyty polimerowe, nienasycona żywica poliestrowa, nanonapełniacze, nanowłókna


e-mail: evala@ch.pw.edu.pl

Z. Florjańczyk, M. Dębowski, A. Plichta, M. Affek (731.3 KB)
Reakcje bemitu z kwasami karboksylowymi — prosta metoda syntezy nanonapełniaczy hybrydowych