English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Szczepaniak, P. Jankowski, J. Sołtysiak

Reakcja małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej z poli(1,3-fenyleno metylofosfonianem)

Polimery 2014, nr 4, 293


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.293

Streszczenie

Zbadano możliwość wykorzystania poli(1,3-fenyleno metylofosfonianu) (PMP), wstępnie przereagowanego z małocząsteczkową dianową żywicą epoksydową, do otrzymywania trudnopalnych żywic epoksydowych. Stosunki molowe reagentów dobrano tak, aby zawartość fosforu w produkcie końcowym wynosiła 2,00 lub 2,17 % mas. Zbadano wpływ ilości i rodzaju katalizatora (stosowano trifenylofosfinę, 2-metyloimidazol, trietanoloaminę i bromek tetrabutylofosfoniowy) na przebieg reakcji. Syntezę prowadzono w stopie. Postęp reakcji kontrolowano, oznaczając wartości liczb epoksydowych próbek mieszaniny reakcyjnej, pobieranych podczas syntezy. Oznaczano również lepkości oraz średnie ciężary cząsteczkowe i ich rozkłady. Oceniano wpływ chloru jonowego zawartego w małocząsteczkowej żywicy epoksydowej na bieg reakcji. W przypadku wybranych próbek rejestrowano widma 31P NMR. Dobrano warunki syntezy, pozwalające uniknąć żelowania produktu w trakcie procesu. Zastosowanie otrzymanych w ten sposób żywic w trudnopalnych układach epoksydowych będzie wkrótce opublikowane.


Słowa kluczowe: poli(1,3-fenyleno metylofosfonian), małocząsteczkowa dianowa żywica epoksydowa, chlor jonowy, trudnopalne układy epoksydowe

e-mail: Barbara.Szczepaniak@ichp.pl

B. Szczepaniak, P. Jankowski, J. Sołtysiak (153.2 KB)
Reakcja małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej z poli(1,3-fenyleno metylofosfonianem)