English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora, E. Sasimotoski

Przepływ poprzeczny tworzywa w ślimakowym układzie uplastyczniającym

Polimery 2001, nr 3, 184


Streszczenie

W nawiązaniu do porównania przepływu tworzywa wzdłuż kanału śrubowego w ślimakowym układzie uplastyczniającym w zależności od zastosowanego modelu kinematycznego przedstawionego w publikacjach [1] i [2] konty­nuowano badania porównawcze tego zagadnienia w zakresie przepływu poprzecznego w układzie współrzędnych zarówno prostokątnych, jak i śrubowych. Badania te dotyczyły obu opisanych poprzednio modeli, czyli modelu z obracającym się cylindrem oraz modelu z obracającym się ślimakiem (rys. 1-4). Stwierdzono, że prędkość przepływu poprzecznego tworzywa oraz jej rozkład jest różny w obu modelach w obydwu układach współrzędnych (rys. 5-10). Prędkość przepływu poprzecznego wleczonego (obraca się cylinder) jest większa od prędkości przepływu rewleczonego (obraca się ślimak), co jest spowodowane niejednakową prędkością obwodową cylindra i ślimaka. W układzie współrzędnych prostokątnych i śrubowych największe wartości prędkości przepływu poprzecznego wleczonego (rewleczonego) są takie same w kanałach śrubowych o danej głębokości. Rozkład prędkości przepływu zarówno wleczonego, jak i rewleczonego wyznaczony w układzie współrzędnych prostokątnych jest odmienny od rozkładu wyznaczonego w układzie współrzędnych śrubowych. Rozkład prędkości przepływu poprzeczne­go ciśnieniowego w układzie prostokątnym jest inny niż w układzie współrzędnych śrubowych.


Słowa kluczowe: układy uplastyczniające, przepływy tworzywa, model kinematyczny z obracającym się cylindrem, model kinematyczny z obracającym się ślimakiem, układy współrzędnych prostokątny i śrubowy
R. Sikora, E. Sasimotoski (327.6 KB)
Przepływ poprzeczny tworzywa w ślimakowym układzie uplastyczniającym