English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Prof. Stanisław Penczek Członkiem Korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

ICHP - Profesor Stanisław Penczek

"Polimery", nr 10/2012


Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że profesor Stanisław Penczek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi), Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk, wybitny polski chemik specjalizujący się w dziedzinie polimerów, został wybrany na Członka Korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).


Decyzja zapadła podczas walnego zgromadzenia Akademii, które odbyło się w Krakowie 23 czerwca 2012 r. Dyplom powołania zostanie wręczony profesorowi podczas uroczystego posiedzenia PAU w dniu 17 listopada 2012 r.

Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Stanisława Penczka, wieloletniego Kierownika Zakładu Chemii Polimerów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1974-2005) obejmują chemię polimerów, w tym badania termodynamiki, kinetyki oraz mechanizmów reakcji łańcuchowych, syntezę modeli biopolimerów oraz hybryd polimerowo-nieorganicznych.

Profesor Penczek jest promotorem 12 prac doktorskich (czterech spośród wypromowanych doktorów to obecnie tytularni profesorowie, wśród nich członek zagraniczny PAN, dyrektor i zastępca dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, oraz członek Narodowego Centrum Nauki); autorem ponad 300 opublikowanych prac naukowych, głównie z dziedziny kinetyki i mechanizmów polimeryzacji (liczba cytowań wg Web of Knowledge – 6220; h-index 43). Dwanaście prac jest cytowanych ponad 100 razy, a trzy ponad 200 razy.

Jest współredaktorem naczelnym czasopisma e-Polymers; przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma Polimery; redaktorem działu chemia polimerów (Editor for Polymer Chemistry) Current Organic Chemistry; członkiem rad redakcyjnych: Biomacromolecules (ACS), Central European Journal of Chemistry, Coll. Czech. Chem. Comm. (1999-2004), International Polymer Journal, Journal of Bioactive Polymers, Journal of Macromolecular Sci., Macromol. Chem. & Phys. (1978-2002), Letters in Organic Chemistry, Progress in Polymer Sci., Journal of Polymer Sci.


Działalność naukowa

W latach 1993-2005 wykładał chemię polimerów na studiach doktoranckich (Uniwersytet Piotra i Marii Curie, Paryż), a obecnie prowadzi wykłady, również na studiach doktoranckich,w Królewskim Uniwersytecie Technicznym (KTH) w Sztokholmie (od 2004 r.) i w Uniwersytecie Jagiellońskim (od 2003 r.).

Jest profesorem tytularnym Francuskiej Akademii Nauk (od 1993 r.); członkiem zagranicznym Nordrheinische Akademie der Wissenschaften (od 2006 r.), od 2005 roku członkiem tytularnym Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), członkiem Zarządu (Bureau) IUPAC (od 2005 r.), a od 2011 roku Członkiem Komitetu Wykonawczego IUPAC. Był przewodniczącym Światowego Kongresu Polimerów IUPAC Macro2000, przewodniczącym (President) Europejskiej Federacji Polimerów (1997-1999), przewodniczącym Sekcji Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1988-1998), członkiem Zarządu Głównego PTChem (1978-1998).


Odznaczenia i nagrody

Za wybitne osiągnięcia naukowe został odznaczony: Medalem Osobistym Francuskiej Akademii Nauk (1993 r.); Francuskim Orderem Chevalier dans l'Ordre de Palmes Académiques (Francja, 1998 r.); Międzynarodową Nagrodą i Medalem Osobistym Japońskiego Towarzystwa Nauk o Polimerach (2001 r.); Eminent Scientist - tytułem przyznanym przez Państwowy Instytut Fizyki i ChemiiwTokio, Japonia (2001 r.); Medalem im. J. Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2005 r.). Prof. Stanisław Penczek jest też laureatem Nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN (1990 r.); Międzynarodowej Nagrody Belgijskiego Towarzystwa Nauki i Technologii Polimerów za całokształt osiągnięć naukowych i wkład w organizację życia naukowego w Europie (2001 r.); Międzynarodowej Nagrody Fundacji OttoWarburga, Niemcy (2002 r.); Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2003 r.) oraz Wspólnej Nagrody Francusko-Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2004 r.). W 2009 r. został Honorowym Członkiem Towarzystwa Chemicznego w Izraelu, jest doktorem honoris causa: Uniwersytetu Piotra i Marii Curie (d. Wydział Nauk Ścisłych Sorbony) w Paryżu (2002 r.); Rosyjskiej Akademii Nauk (2004 r.) oraz Profesorem Honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003 r.).
Zespół redakcyjny czasopisma „Polimery” składa Panu Profesorowi serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszej aktywności naukowej.