English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. J. T. Tait, M. G. K. Monteiro, M. Yang, I. Richardson, R. Ediati

Postępy w dziedzinie nośnikowej katalizy metalocenowej

Polimery 2000, nr 5, 314


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań kinetyki polimeryzacji etylenu i propylenu prowadzonych w różnych rozpuszczalnikach w obecności wybranych homogenicznych i nośnikowych (SiO2) katalizatorów metalocenowych aktywowanych metyloaluminoksanem (MAO). Zbadano sposób nanoszenia wybranych modelowych związków cyrkonocenowych [Cp2ZrCl2 i Et(Ind)2ZrCl2] na różnego typu krzemionki. Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach aktywność i właściwości kinetyczne tych nośnikowych katalizatorów zależą od sposobu preparacji katalizatora. Najbardziej aktywne katalizatory otrzymano w wyniku wstępnej modyfikacji odwodnionego SiO2 za pomocą MAO i dalszej reakcji aktywowania otrzymanego produktu związkiem metalocenowym MAO (rys. 5–8). Zastosowanie nośnika SiO2 poddanego dehydratacji w temp. 260°C prowadziło do otrzymania bardziej aktywnych katalizatorów niż w przypadku nośnika prażonego w temp. 460°C (rys. 1, 2, tabela 2). Prowadząc polimeryzację olefin w rozpuszczalniku aromatycznym osiąga się większą aktywność katalityczną zarówno homogenicznych, jak i nośnikowych układów metalocenowych w porównaniu ze stosowaniem węglowodorów alifatycznych (rys. 10–12). Nośnikowe katalizatory metalocenowe wykazują przy tym mniejszą aktywność i mniejszą liczbę tworzących się centrów propagacji w porównaniu z odpowiednimi układami homogenicznymi (rys. 9). Zastosowanie nośnika SiO2 modyfikowanego za pomocą MAO pozwala na uzyskanie układów katalizujących polimeryzację olefin do produktu o dobrej morfologii, co potwierdza, iż w tym przypadku SiO2 ulega rozdrobnieniu zapewniającemu tworzenie tzw. mikroreaktorów polimeryzacji. Właściwości kinetyczne badanych nośnikowych metalocenowych układów katalitycznych w polimeryzacji etylenu i propylenu umożliwiły wyjaśnienie przyczyny tworzenia się stabilnych centrów propagacji dopiero po ok. 80 minutach polimeryzacji.
Słowa kluczowe: katalizatory metalocenowe, nośniki SiO2, preparacja katalizatora, aktywność katalizatora, polimeryzacja etylenu i propylenu
P. I. T. Tait, M. G. K. Monteiro, M. Yang, I. Richardson, R. Ediati (727.5 KB)
Postępy w dziedzinie nośnikowej katalizy metalocenowej