English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, D. Pawlikowska, I. Irska, E. Piesowicz, M. Jotko, S. Lisiecki, A. Bartkowiak, M. Sieradzka, R. Fryczkowski, A. Kochmańska, P. Kochmański, Z. Rosłaniec

Poprawa właściwości barierowych nanokompozytów polimerowych opartych
na modyfikowanym poli(tereftalanie etylenu) z dodatkiem pochodnych grafenu (j.ang.)

Polimery 2017, nr 11-12, 868


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.868

Streszczenie
Opracowano nanokompozyty polimerowe (PETG) na bazie poli(tereftalanu etylenu) (PET) modyfikowanego glikolem cykloalifatycznym z niewielkim dodatkiem wybranych typów płytek grafenowych (GNP). Zbadano morfologię PETG oraz ich właściwości barierowe. Oceniono wpływ dodatku różnego typu nanopłytek grafenowych na właściwości osnowy polimerowej w nanokompozytach otrzymanych metodą polimeryzacji in situ. Stwierdzono, że otrzymane, wzmocnione nanocząstkami grafenu i elektrycznie przewodzące kompozyty PETG odznaczały się zwiększoną barierowością w stosunku do par i gazów.
Słowa kluczowe: pochodne grafenu, poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem cykloalifatycznym, polimeryzacja in situ, właściwości barierowe
e-mail: spaszkiewicz@zut.edu.pl
S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, D. Pawlikowska, I. Irska, E. Piesowicz, M. Jotko, S. Lisiecki, A. Bartkowiak, M. Sieradzka, R. Fryczkowski, A. Kochmańska, P. Kochmański, Z. Rosłaniec (1007.8 KB)
Poprawa właściwości barierowych nanokompozytów polimerowych opartych na modyfikowanym poli(tereftalanie etylenu) z dodatkiem pochodnych grafenu (j.ang.)