English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Novikova, A. Kolendo, V. Syromyatnikov, L. Avramenko, T. Prot, K. Golec

Polimeryzacja metakrylanu metylu fotoinicjowana azydkami ksantonu oraz fluoranu

Polimery 2001, nr 6, 406


Streszczenie

Otrzymano nowe azydki organiczne - pochodne ksantonu i fluoranu [wzory (I) i (II)] - oraz scharakteryzowano ich właściwości spektroskopowe i fotochemiczne (schemat A, rys. 1-4); fotolizę otrzymanych związków przeprowadzono w etanolu i DMF promieniowaniem o długości fali λ. 365 nm, Fotopolimeryzację metakrylanu metylu w obecności omawianych azydków, benzoiny oraz ksantonu prowadzono w roztworze DMF (stężenie MMA 15%) w temp. 30±0,1°C, w atmosferze argonu; kinetykę reakcji śledzono metodą dylatometryczną. Ustalono, że szybkość polimeryzacji MMA fotoinicjowanej azydkami ksantonu oraz fluoranu jest większa niż w obecności ksantonu. ale mniejsza niż pod wpływem benzoiny (rys. 5). Wprowadzenie grupy azydowej do cząsteczki fotoinicjatora karbonylowego powoduje zmianę mechanizmu tworzenia rodników inicjujących. W wyniku wzbudzenia cząsteczki inicjatora zachodzi fotoliza grupy azydowej prowadząca do utworzenia rodnikowych produktów zdolnych do zainicjowania reakcji, a nie oderwanie atomu wodoru od cząsteczki donora przez grupę karbonylową. Ujawniono długotrwały efekt post-polimeryzacji w przypadku wszystkich otrzymanych fotoinicjatorów (rys. 6-11) i wyznaczono energię aktywacji „ciemnej” polimeryzacji w zakresie temperatury 22-42oC; wynosi ona 43 kJ/mol. W celu wyeliminowania wpływu rozpuszczalnika zbadano też proces fotopolimeryzacji MMA w masie (rys. 12).

Azydki aromatyczne niezawierające grup karbonylowych (np. azydobenzen. p,p'-diazydobifenyl, p,p'-diazydodifenylometan) nie inicjowały fotopolimeryzacji w warunkach doświadczalnych stosowanych w niniejszej pracy.


Słowa kluczowe: azydki aromatyczne, fotoliza, fotoinicjatory polimeryzacji, fotopolimeryzacja metakrylanu metylu, efekt „ciemnej" polimeryzacji
E. Novikova, A. Kolendo, V. Syromyatnikov, L. Avramenko, T. Prot, K. Golec (392.8 KB)
Polimeryzacja metakrylanu metylu fotoinicjowana azydkami ksantonu oraz fluoranu