English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Jacukowicz-Sobala, A. Ciechanowska, E. Kociołek-Balawejder

Polimer hybrydowy zawierający tlenki żelaza otrzymany z wykorzystaniem polimeru redoksowego. Cz. II. Badanie właściwości sorpcyjnych wobec chromianów (j. ang.)

Polimery 2014, nr 3, 213


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.213

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcji jonów Cr(VI) przy użyciu zsyntezowanego polimeru hybrydowego zawierającego tlenki żelaza. Hybrydowy sorbent otrzymano w wyniku reakcji utleniania jonów Fe(II) z wykorzystaniem makroporowatego, redoksowego polimeru S/DVB z N-chlorosulfonamidowymi grupami funkcyjnymi w formie Na+. Uzyskany produkt zawiera sulfonamidowe grupy funkcyjne charakteryzujące się wysokim pKa = 11, dzięki czemu nie wykazuje on właściwości jonowymiennych, a jedynie sorpcyjne (w odróżnieniu od opisanych w literaturze polimerów hybrydowych otrzymywanych z wykorzystaniem wymieniaczy jonowych). Badano sorpcję z roztworów Cr(VI), o stężeniach od 5 do 100 mg Cr(VI)/dm3 i o różnym pH, od 2,5 do 11,0 a także w obecności innych jonów: Cl- (500 mg/dm3) i SO42- (1000 mg/dm3). Badania kinetyczne wykazały, że sorpcja chromianów przebiega zgodnie z modelem chemicznym (pseudo-second order model) (rys. 1), co dowodzi chemisorpcji chromianów na powierzchni tlenków żelaza. Z kolei, dobre dopasowanie danych eksperymentalnych do modelu dyfuzyjnego (intraparticle diffusion model) wskazuje, że czynnikiem determinującym szybkość procesu jest dyfuzja chromianów w głąb struktury ziarna polimeru (rys. 2). Wykazano również, że sorpcja chromianów jest zależna od pH roztworu i przebiega najbardziej efektywnie w środowisku kwasowym (pH = 2,5—5,0) (rys. 3). Przemywanie zużytego złoża hybrydowego polimeru roztworem 0,1 M NaOH, pozwoliło na zdesorbowanie 93 % jonów Cr(VI).


Słowa kluczowe: polimery hybrydowe, tlenki żelaza, nanokompozyty, adsorpcja chromianów

e-mail: elzbieta.kociolek-balawejder@ue.wroc.pl

I. Jacukowicz-Sobala, A. Ciechanowska, E. Kociołek-Balawejder (181.1 KB)
Polimer hybrydowy zawierający tlenki żelaza otrzymany z wykorzystaniem polimeru redoksowego. Cz. II. Badanie właściwości sorpcyjnych wobec chromianów (j. ang.)