English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Mustată, I. Bicu

Polihydroksyimidy z kwasów żywicznych (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 4, 258


Streszczenie

Otrzymano addukty monomaleidoiminowe typu Dielsa–Aldera kwasu lewopimarowego z eterem diglicydylowym bisfenolu A (DGEBA) oraz z eterem diglicydylowym hydrochinonu (DGEH) (Schemat 1). Addukty te zastosowano do utworzenia nowych polimerów typu polihydroksyimidów (Schemat 2) w reakcjach katalizowanych chlorkiem benzylotrietyloamoniowym, prowadzonych w obecności lub w nieobecności rozpuszczalnika – N-metylopirolidonu (tabele 1, 2). Otrzymane produkty polimerowe scharakteryzowano termicznie (TG), spektralnie (widma IR i 1H-NMR) oraz pod względem rozpuszczalności. Stwierdzono, że polimery te są termicznie trwałe (tabela 3) i rozpuszczają się dobrze lub bardzo dobrze w rozpuszczalnikach, odpowiednio, o średniej albo dużej polarności (tabela 4). Rozpuszczalność tę zawdzięczają one obecności bocznych grup OH i pierścieni fenantrenowych, zmniejszających stopień upakowania.
Słowa kluczowe: kwasy żywiczne, addukty typu Dielsa–Aldera, polihydroksyimidy, widma IR i 1H-NMR, stabilność termiczna, rozpuszczalność
F. Mustată, I. Bicu (423.5 KB)
Polihydroksyimidy z kwasów żywicznych (wersja angielska)