English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Karaszewska, J. Bucheńska

Poliestrowe protezy naczyniowe — antybakteryjne i atrombogenne biomateriały.

Cz. II. Wpływ dwuetapowej modyfikacji poliestrowych protez naczyniowych

na wybrane właściwości fizykochemiczne, mechaniczne oraz mikrobiologiczne

Polimery 2013, nr 1, 33


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.033


Streszczenie

Oceniano wpływ dwuetapowej modyfikacji poliestrowych protez naczyniowych DALLON®H na właściwości fizykochemiczne (zmiany ładunku elektrokinetycznego na powierzchni oraz przepuszczalności wody i hydrofilowości), mechaniczne (wytrzymałość na przebicie bolcem) oraz mikrobiologiczne (in vitro, in vivo). Pomiar ładunku elektrokinetycznego wykazał, że modyfikowane protezy posiadają ujemny ładunek elektryczny, odpychający ujemnie naładowane cząstki białka i upostaciowione elementy krwi. Spełniają więc warunek konieczny atrombogenności. Wartości przepuszczalności i hydrofilności protez po modyfikacji nie różnią się w istotnym stopniu od wartości, którymi charakteryzują się protezy dostępne w handlu. Zaobserwowano, że dwuetapowy proces modyfikacji nie pogarsza właściwości wytrzymałościowych na przebicie bolcem. W badaniach in vitro stwierdzono, że wyroby zawierające amikacynę były aktywne w stosunku do, typowych dla warunków szpitalnych, bakterii Gram+ i Gram (Staphylococcus ureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853). Wstępne badania (in vivo), działania drażniącego wykazały, że modyfikowane protezy naczyń krwionośnych nie wykazują działania drażniącego.


Słowa kluczowe: protezy poliestrowe, modyfikacja, biocyd, ładunek elektrokinetyczny, wytrzymałość

e-mail: akaraszewska@iw.lodz.pl

A. Karaszewska, J. Bucheńska (138.7 KB)
Poliestrowe protezy naczyniowe — antybakteryjne i atrombogenne biomateriały. Cz. II. Wpływ dwuetapowej modyfikacji poliestrowych protez naczyniowych na wybrane właściwości fizykochemiczne, mechaniczne oraz mikrobiologiczne