English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Hetper

Pirolityczna chromatografia gazowa i jej nowe możliwości w analizie polimerów

Polimery 2000, nr 11-12, 751


Streszczenie

Omówiono podstawowe warunki, które musi spełniać metoda pirolitycznej chromatografii gazowej (PyGC), aby mogła prowadzić do wiarygodnych i powtarzalnych wyników, zwłaszcza w przypadku wykorzystywania jej do analizy nielotnych substancji organicznych, jakimi są polimery. Scharakteryzowano aparaturę stosowaną w metodzie PyGC oraz podano przykłady jej zastosowania w badaniach różnych typów polimerów. Przedstawiono własną modyfikację metody PyGC polegającą na wprowadzeniu przystawki pirolitycznej z ruchomą strefą reakcji i porównano jej wyniki z wynikami uzyskiwanymi dotychczasowymi odmianami metody PyGC (rys. 5). Opisano dwustopniowy wariant analizy zmodyfikowaną metodą, znajdujący korzystne zastosowanie w badaniu próbek zawierających składniki lotne i nielotne.
Słowa kluczowe: pirolityczna chromatografia gazowa, analiza polimerów, aparatura, przystawka pirolityczna
J. Hetper (1020.1 KB)
Pirolityczna chromatografia gazowa i jej nowe możliwości w analizie polimerów