English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. M. A. Nikje

Pianki poliuretanowe (PUF) z udziałem komponentów otrzymanych w mikrofalowo

wspomaganych procesach recyklingu odpadów poliuretanowych

i upłynniania skrobi (j. ang.)

Polimery 2012, nr 1, 11


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.011

Streszczenie

Syntezowano pianki poliuretanowe z mieszaniny poliolu, diizocyjanianu metylu (MDI), glikolu dietylenowego (DEG) i gliceryny. Do poliolu pierwotnego dodawano poliol otrzymany w procesie, wspomaganego promieniowaniem mikrofalowym, recyklingu chemicznego odpadowych pianek poliuretanowych oraz upłynnioną, również za pomocą mikrofal, skrobię kukurydzianą. Stosując różne programy napromieniania poddano ocenie wpływ mikrofal na przebieg ww. procesów i na tej podstawie dobrano optymalne warunki ich prowadzenia. Badano szybkość syntezy, gęstość oraz właściwości termiczne (TGA) otrzymywanych pianek stwierdzając, że najlepsze wyniki uzyskuje się wówczas, gdy zawartość recyklowanego poliolu w mieszaninie reakcyjnej wynosi 45 % mas.


Słowa kluczowe: skrobia, piankowe odpady poliuretanowe, reakcje wspomagane promieniowaniem mikrofalowym, upłynnianie skrobi


e-mail: alavim2006@yahoo.com


M. M. A. Nikje (86.7 KB)
Pianki poliuretanowe (PUF) z udziałem komponentów otrzymanych w mikrofalowo wspomaganych procesach recyklingu odpadów poliuretanowych i upłynniania skrobi (j. ang.)