English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Pötschke, M. H. Arnaldo, H.-J. Radusch

Perkolacja i właściwości mechaniczne kompozytów poliwęglanu napełnianych

mieszaninami sadza/nanorurki węglowe (j. ang.)

Polimery 2012, nr 3, 204


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.204

Streszczenie

Badano wpływ mieszanego układu napełniaczy złożonego z sadzy (CB) i wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) na elektryczne, reologiczne i mechaniczne właściwości kompozytów z poliwęglanem (PC). Czyste CB lub MWCNT albo mieszanki CB i MWCNT o stosunku masowym 50/50 lub 75/25 były dodawane do PC w ilości od 0,5 do 5 % mas. Zależności przewodności właściwej przygotowanych kompozytów od zawartości napełniacza opisywano funkcjami, których parametr dobieralny odpowiadał wartościom elektrycznego progu perkolacji (pc). Porównanie tak wyznaczonych teoretycznych stężeń perkolacji kompozytów zawierających różne układy napełniaczy z odpowiednimi wartościami doświadczalnymi pozwoliło stwierdzić, że nie występuje tu żaden efekt synergiczny. Badania SEM i TEM cienkich przekrojów kompozytów wykazały dobrą dyspersję stosunkowo małych agregatów CB i dobry rozkład MWCNT w kompozytach. Właściwości reologiczne stopionych kompozytów są bardziej zależne od zawartości MWCNT niż od zawartości CB jako napełniacza. Charakterystyka naprężenie–odkształcenie jest najlepsza w przypadku kompozytów napełnionych MWCNT, nieco słabsza w przypadku kompozytów z mieszanym układem napełniaczy, a najsłabsza gdy kompozyt napełniono samym CB.


Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, poliwęglan, nanokompozyt, dyspersja, przewodność elektryczna, właściwości reologiczne stopu, charakterystyka naprężenie-odkształcenie.


e-mail: poe@ipfdd.de

P. Pötschke, M. H. Arnaldo, H.-J. Radusch (430.9 KB)
Perkolacja i właściwości mechaniczne kompozytów poliwęglanu napełnianych mieszaninami sadza/nanorurki węglowe (j. ang.)