English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Liu, D. Xie, Y. Li, Y. Zhang, F. Huang

Pamięć kształtu kompleksów poli(metakrylan metylu-co-metakrylan

2-hydroksyetylu)/poli(glikol etylenowy) (j. ang.)

Polimery 2013, nr 4, 304


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.304

Streszczenie

W matrycę, którą był poli(metakrylan metylu-co-metakrylan 2-hydroksyetylu) [P(MMA-co-HEMA)] wbudowano liniowy poli(glikol etylenowy) (PEG) w ilości 10—20 % mas. Próbka tak utworzonego kompleksu, ze względu na dużą różnicę składowej rzeczywistej modułu zespolonego (E') charakteryzującej materiał w temperaturze niższej i wyższej od temperatury zeszklenia (Tg), wykazywała zdolność do zapamiętania nadanego kształtu (rys. 4). Otrzymane próbki poddano badaniom morfologicznym za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) (rys. 1 i 2). Użyto również różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) do zbadania właściwości termicznych (rys. 3) oraz dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) w celu określenia wpływu temperatury na właściwości mechaniczne (rys. 5). Stwierdzono, że wskaźnik odzyskiwania kształtu może osiągać 98 %.


Słowa kluczowe: poli(metakrylan metylu-co-metakrylan 2-hydroksyetylu), poli(glikol etylenowy), temperatura zeszklenia, pamięć kształtu

e-mail: liugq1970@126.com

G. Liu, D. Xie, Y. Li, Y. Zhang, F. Huang (625.3 KB)
Pamięć kształtu kompleksów poli(metakrylan metylu-co-metakrylan 2-hydroksyetylu)/poli(glikol etylenowy) (j. ang.)