English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. R. Migdał, M. Dudkiewicz, J. Kijeński, M. Nemtusiak, O. Osawaru, M. Rogieński, E. Śmigiera

Otrzymywanie monomerów akrylowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych.

Cz. I. Otrzymywanie akroleiny z gliceryny

Polimery 2012, nr 5, 369


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.369

Streszczenie

Przedstawiono próbę oceny możliwości opracowania nowej technologii otrzymywania monomerów akrylowych, bazującej na surowcu odnawialnym — glicerynie. Omówiono główne ścieżki wytwarzania monomerów akrylowych wykorzystujące nieodnawialne surowce kopalne i odniesiono je do reakcji z zastosowaniem dostępnych w kraju surowców odnawialnych. Na pierwszym etapie procesu otrzymywania monomerów akrylowych z akroleiny wytworzono glicerynę. Badania konwersji gliceryny do akroleiny przeprowadzono w fazie gazowej w obecności wybranych przemysłowych katalizatorów glinokrzemianowych. Określono wpływ wybranych parametrów procesu na aktywność układu w badanej reakcji. Odnosząc uzyskane wyniki do danych literaturowych i technologicznych należy uznać za potencjalnie możliwe otrzymywanie monomerów akrylowych w skali przemysłowej z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Do ostatecznej oceny przydatności wypracowanego rozwiązania, konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.


Słowa kluczowe: akrylany, odwodnienie, gliceryna, akroleina, kataliza


e-mail: antoni.migdal@ichp.pl

A. R. Migdał, M. Dudkiewicz, J. Kijeński, M. Nemtusiak, O. Osawaru, M. Rogieński, E. Śmigiera (93.9 KB)
Otrzymywanie monomerów akrylowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Cz. I. Otrzymywanie akroleiny z gliceryny