English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Czycz, J. R. Grzechowiak, J. Pigłowski

Otrzymywanie i charakterystyka glinokrzemianowych materiałów
mezoporowatych do zastosowań w modyfikacji polimerów

Polimery 2016, nr 11-12, 824


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.824

Streszczenie
Metodą syntezy bezpośredniej otrzymano mezoporowate glinokrzemianowe sita molekularne AlSBA-15 (ang. aluminum incorporated Santa Barbara Amorphous No. 15) charakteryzujące się rozwiniętą powierzchnią właściwą, dużą średnicą mezoporów i dobrą stabilnością wynikającą ze zwiększonej grubości ścian. Określono wpływ rodzaju prekursora Al [izopropanolanu glinu (AIP) lub siarczanu(VI) glinu (AS)] oraz stosunku molowego Si/Al na: właściwości strukturalne syntetyzowanego AlSBA-15 – scharakteryzowane metodami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), analizy izoterm sorpcji N2 i za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) – oraz skład oznaczany metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego Al27 z wirowaniem próbki pod kątem magicznym (Al27 MAS NMR). Na podstawie wyników badań można sądzić, że otrzymane mezoporowate glinokrzemiany są obiecującymi materiałami do wykorzystania w charakterze aktywnych napełniaczy tworzyw polimerowych.
Słowa kluczowe: glinokrzemiany mezoporowate, modyfikacja polimerów, napełniacze, uniepalniacze
e-mail: dominika.czycz@pwr.edu.pl
D. Czycz, J. R. Grzechowiak, J. Pigłowski (528.5 KB)
Otrzymywanie i charakterystyka glinokrzemianowych materiałów mezoporowatych do zastosowań w modyfikacji polimerów