English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Jamróz, A. Konieczna-Molenda, A. Para


Otrzymywanie i charakterystyka binarnych kompleksów furcellaranu z żelatyną
i albuminą surowicy bydlęcej (j. ang.)
Polimery 2018, nr 6, 416

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.6.2

Streszczenie

Badano kompleksy furcellaranu (FUR) z albuminą (BSA) oraz żelatyną (GEL). Wartości zeta potencjału (ζ) furcellaranu, żelatyny oraz ich mieszanin w stosunku masowym 2 : 1, 1 : 1, 1 : 2 określono w zakresie pH 2,0–10,0. Kompleksy FUR/GELoraz FUR/BSA otrzymano metodą elektrosyntezy przy stosunku masowym 1 : 1. Metodami analizy elementarnej (EA), spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) oraz analizy termicznej (DSC, TGA) potwierdzono powstanie kompleksów FUR/GELi FUR/BSA. Otrzymane kompleksy różniły się podatnością na hydrolizę enzymatyczną i rozpuszczalnością. W temperaturze pokojowej rozpuszczalność kompleksów FUR/GELi FUR/BSA wynosiła, odpowiednio, 0,055 ± 0,021 g/100 cm3 H2O i 0,031 ± 0,020 g/100 cm3 H2O. Obserwowana na zdjęciach SEM odmienna struktura kompleksów może tłumaczyć różnice w ich rozpuszczalności oraz podatności na hydrolizę enzymatyczną. Analiza przebiegu hydrolizy wskazywała na biodegradowalność badanych kompleksów. Potwierdzono, że otrzymane kompleksy nie są fizycznymi mieszaninami składników.


Słowa kluczowe: albumina, furcellaran, żelatyna, kompleksy polisacharydowo-białkowe

e-mail: ewelina.jamroz@urk.edu.pl
E. Jamróz, A. Konieczna-Molenda, A. Para (592.1 KB)
Otrzymywanie i charakterystyka binarnych kompleksów furcellaranu z żelatyną i albuminą surowicy bydlęcej (j. ang.)