English version
Drukuj

Oferta pracy dla specjalisty ds. rozliczania projektów

główny specjalista ds. rozliczania projektów


Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, poszukuje kandydata na stanowisko:

główny specjalista ds. rozliczania projektów

(umowa o pracę na zastępstwo)

Miejsce pracy: WarszawaOsoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Udział w przygotowaniu Ofert/Wniosków o dofinansowanie w zakresie formalnym oraz finansowym, zgodnie z wymogami konkursów na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków własnych przedsiębiorców, budżetów krajowych, UE i KE.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją projektów pod względem formalnym i finansowym, zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami/procedurami.
 • Prawidłowe pod względem formalnym i terminowym składanie wniosków o płatność, raportów rocznych, okresowych i końcowych z realizacji projektów, aneksów do Umów, bieżącą analizę wydatkowania otrzymanych środków budżetowych, przygotowywanie dokumentacji finansowej, raportów finansowych związanych z realizacją projektów.
 • Rejestrowanie i ewidencję Ofert/Wniosków oraz Umów, porozumień, listów itd. zawieranych przez IChP w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, ekspertyz, opinii o innowacyjności itd.
 • Analiza instrumentów wsparcia finansowego dla prowadzenia badań oraz transferu innowacyjnych technologii z nauki do gospodarki (fundusze krajowe, fundusze strukturalne, Horyzont 2020 oraz inne źródła finansowania).
 • Prowadzenie baz danych oraz sporządzanie raportów ze złożonych Ofert i Wniosków.
 • Przygotowywanie odpowiednich zestawień/sprawozdań na potrzeby kontroli wewnętrznej i/lub innych Interesariuszy.
 • Przygotowywanie i uzgadnianie z Zespołem Obsługi Prawnej oraz Obsługi Patentowej projektów umów o poufności danych (NDA), badawczych, szkoleniowych, usługowych, licencyjnych, przeniesienia praw i innych dla potrzeb realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innych usług na wniosek kierownika zainteresowanego Zakładu Badawczego i/lub innego Zakładu/Działu i/lub aneksów zmieniających warunki tych umów.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji, archiwizacja i aktualizacja.
 • Kontakt z podmiotami zewnętrznymi w ramach realizowanych projektów.
 • Bieżącą współpracę z innymi Zespołami/Zakładami IChP.


Zapewniamy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w IChP.
 • Badania profilaktyczne, pracowniczy program emerytalny oraz ubezpieczenie na życie (po roku pracy w IChP), dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie, możliwość dofinansowania nauki, legitymacje ulgowe PKP dla osób dojeżdżających.
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów, wykładów itd.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane finansowe.

 • Minimum 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowychR&D.
 • Ukończone kursy/szkolenia w zakresie rozliczania projektów R&D.

 • Znajomość zagadnień w zakresie „wytycznych horyzontalnych” oraz zasad kwalifikowalności kosztów.

 • Znajomość instrumentów wsparcia finansowego projektów R&D krajowych, strukturalnych itd.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

 • Dobra znajomość programów pakietu MS Office.

 • Umiejętność organizacji i koordynowania działań w przypisanym obszarze.

 • Orientacja na jakość.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność budowania relacji z klientami zewnętrznymi.
 • Samodzielność w działaniu.

 • Profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań.


Dodatkowe informacje:

 • Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy.


Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie zustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922) pocztą elektroniczną na adres: ewa.smigiera@ichp.pl w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 568 27 66.