English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. E. Stępień

Ocena wpływu biodegradacji na strukturę chemiczną polieterouretanów

Polimery 2012, nr 7-8, 545


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.545

Streszczenie

Na podstawie analizy widm 1H NMR oraz MALDI-TOF określano zmiany w budowie chemicznej polieterouretanów zsyntezowanych z: diizocyjanianu 1,6-heksametylenu (HDI) i oligo(oksypropyleno)diolu (Rokopol 7P) lub z 4,4'-diizocyjanianu difenylenometanu (MDI) i poli(tetrahydrofuranu) (PTHF), lub z MDI i poli(oksypropyleno)diolu (PPG), zachodzące w wyniku degradacji w środowisku gleby w ciągu 120 dni. W przypadku próbek PUR z alifatycznego diizocyjanianu HDI i polieterolu Rokopol 7P po biodegradacji zaobserwowano zmiany w ich strukturze chemicznej, analiza zaś struktur chemicznych poliuretanów otrzymanych z aromatycznego diizocyjanianu MDI i polieteroli PPG, bądź PTHF, przed i po biodegradacji nie wykazała zmian.


Słowa kluczowe: polieterouretany, współczynnik polarności, biodegradacja, budowa chemiczna


e-mail: astepien@univ.rzeszow.pl

A. E. Stępień (114.6 KB)
Ocena wpływu biodegradacji na strukturę chemiczną polieterouretanów