English version
Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510096118-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego: Remont pomieszczeń nr 114 i 358 w budynku nr 1, zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła cieplnego w budynku nr 3A oraz zaprojektowanie i budowa węzła cieplnego w budynku nr 22 na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529864-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 45161000000000, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 568 22 90, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.pl, faks 22 568 22 63.
Adres strony internetowej (url): www.ichp.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ichp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń nr 114 i 358 w budynku nr 1, zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła cieplnego w budynku nr 3A oraz zaprojektowanie i budowa węzła cieplnego w budynku nr 22 na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WL-2/223/211/19/MR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ I: - remont pomieszczeń nr 114 i 358 w budynku nr 1 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej tych robót. CZĘŚĆ II: - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na remont istniejącego węzła cieplnego i pomieszczenia na parterze w 2-piętrowym budynku biurowym nr 3A na terenie Zamawiającego oraz przeprowadzenie remontu węzła cieplnego na podstawie zatwierdzonej dokumentacji. - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę węzła cieplnego i remont pomieszczenia na parterze w parterowym budynku biurowym(wartownia) nr 22 na terenie Zamawiającego oraz wykonanie węzła cieplnego na podstawie zatwierdzonej dokumentacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV:45000000-7

Dodatkowe kody CPV:45450000-6, 45324000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45421191-1, 45311000-0, 45314320-0, 45332000-3, 45111220-6, 71220000-6, 71320000-7, 09323000-9, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:1
NAZWA:remont pomieszczń 144 i 368 w budynku nr 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dla tej części postępowania nie wpłynęła żadna oferta.Na mocy art.93 ust. 1 postępowanie w tej części zostało unieważnione.CZĘŚĆ NR:
2
NAZWA:Zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła cieplnego w budynku nr 3A oraz zaprojektowanie i budowa węzła cieplnego w budynku nr 22 na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 376 617,94
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie


Nazwa wykonawcy: Krystyna Sowińska TRONIX s.c.
Email wykonawcy: tk@tronix.waw.pl
Adres pocztowy: ul. Olbrachta 58A lok. 173
Kod pocztowy: 01-111
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 258 800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258 800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299 000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.