English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Nowakowska, A. Karewicz, M. Kłos, Sz. Zapotoczny

Nowe rozpuszczalne w wodzie fotosensybilizatory polimerowe zawierające

chromofory porfirynowe

Polimery 2003, nr 7-8, 533


Streszczenie

Przedstawiono porównanie właściwości fotochemicznych dwóch amfifilowych polimerów: statystycznego i blokowego kopolimeru styrenosulfonianu sodowego i 5-(4-akryloiloksy-fenylo)-10,15,20-tritoliloporfiryny [odpowiednio: PSSS-s-Po i PSSS-b-Po]. Wykazano, że oba kopolimery są efektywnymi fotosensybilizatorami, przy czym wydajność kwantowa fluorescencji chromoforów porfirynowych w przypadku PSSS-s-Po jest znacznie większa niż PSSS-b-Po. Mogą one wpływać na reakcje fotochemiczne zarówno w wyniku przekazu energii, jak i na drodze przeniesienia elektronu. W roztworze wodnym zawierającym kopolimer oraz 1,1-dipropylosulfonian wiologenu (PSV) osiągnięto trwałą separację ładunku. Zbadano również kinetykę reakcji fotoutleniania wielopierścieniowych związków aromatycznych (na przykładzie rubrenu) zsolubilizowanych w wodnym roztworze kopolimeru.


Słowa kluczowe: polimery antenowe, kopolimery styrenosulfonian sodowy/5-(4-akryloiloksyfenylo)-10,15,20-tritoliloporfiryna, fotoindukowane przeniesienie elektronu, porfiryny, fotosensybilizatory
M. Nowakowska, A. Karewicz, M. Kłos, Sz. Zapotoczny (546.7 KB)
Nowe rozpuszczalne w wodzie fotosensybilizatory polimerowe zawierające chromofory porfirynowe