English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Staciwa, T. Spychaj


Nowe ciecze głęboko eutektyczne na podstawie amin aromatycznych do sieciowania żywicy epoksydowej (j. ang.)
Polimery 2018, nr 6, 453

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.6.6

Streszczenie

Nowe ciecze głęboko eutektyczne (DESs – ang. deep eutectic solvents) z chlorku choliny (ChCl) i aromatycznych amin: m-fenylenodiaminy (MPDA) i 2,4-diaminotoluenu (DAT) otrzymano po raz pierwszy i zastosowano do sieciowania małocząsteczkowej żywicy epoksydowej na podstawie bisfenolu A. Przedstawiono wybrane właściwości fizykochemiczne DESs oraz przedyskutowano je w odniesieniu do danych literaturowych. Proces sieciowania kompozycji epoksydowych ze stechiometrycznym oraz substechiometrycznym udziałem aminy scharakteryzowano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Przedstawiono także wyniki analizy termomechanicznej utwardzonych materiałów epoksydowych. Zalety DES otrzymanej z ChCl i MPDA pozwoliły na określenie możliwości zastosowania tego środka sieciującego do utwardzania żywic epoksydowych.


Słowa kluczowe: ciecz głęboko eutektyczna, diamina aromatyczna, sieciowanie żywicy epoksydowej
e-mail: Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl
P. Staciwa, T. Spychaj (361.9 KB)
Nowe ciecze głęboko eutektyczne na podstawie amin aromatycznych do sieciowania żywicy epoksydowej (j. ang.)