English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Dmowska-Jasek, W. M. Rzymski, E. Koścista, K. Bociong

Nowa metoda sieciowania kauczuku butadienowo-styrenowego
za pomocą kwasów Lewisa generowanych in situ (j. ang.)

Polimery 2015, nr 11-12, 742


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.742

Streszczenie

Ogrzewanie w T = 453 K mieszanin zawierających kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) i chlorosulfonowany polietylen (CSM) w obecności rozdrobnionego Zn prowadzi do usieciowania składników. Na podstawie widm w podczerwieni (IR) stwierdzono, że sieciowanie składników mieszanki jest wynikiem interelastomerowego alkilowania w reakcji Friedela-Craftsa pierścieni fenylowych makrocząsteczek SBR elastomerycznym polihalogenkiem. Reakcje te są katalizowane kwasem Lewisa (ZnCl2) generowanym in situ w reakcji CSM ze sproszkowanym Zn. Nowa, niekonwencjonalna metoda może być wykorzystana do sieciowania mieszanin SBR/CSM zawierających wybrane napełniacze.
Słowa kluczowe: reakcje interelastomerowe, kauczuk butadienowo-styrenowy, chlorosulfonowany polietylen, mieszaniny elastomerowe
e-mail: paulina_dmowska@wp.pl
P. Dmowska-Jasek, W. M. Rzymski, E. Koścista, K. Bociong (195.9 KB)
Nowa metoda sieciowania kauczuku butadienowo-styrenowego za pomocą kwasów Lewisa generowanych in situ (j. ang.)