English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Schmidt

Nanokompozytowe kopolimery szczepione skrobi z nanorurkami węglowymi – synteza i efektywność flokulacyjna (j.ang.)

Polimery 2020, No 3, 226


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.3.7

Summary


Z zastosowaniem naturalnego polimeru – skrobi ziemniaczanej (St) – akryloamidu (AM) jako monomeru i nanorurek węglowych (CNTs) w procesie polimeryzacji in situ wytworzono nanokompozytowe poliakryloamidowe kopolimery szczepione skrobi z nanorurkami węglowymi (PAM-St-CNT) do wykorzystania w charakterze flokulantów. Badano zależność wydajności flokulacji od stosunku molowego monomeru do skrobi oraz dodatku flokulantów i zawartości CNTs w materiale. Otrzymane układy scharakteryzowano metodami spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Do testów flokulacyjnych zastosowano wodną zawiesinę kaolinu. Skuteczność flokulacji oceniono na podstawie zmian absorpcji zawiesiny modelowej i objętości osadu poflokulacyjnego. Stwierdzono, że zsyntetyzowane nanokompozyty PAM-St-CNT wykazują zadowalające właściwości flokulacyjne.


Keywords: flokulanty, kopolimery szczepione skrobi, poliakryloamid, nanorurki węglowe, nanokompozyty skrobiowe
e-mail: Beata.Schmidt@zut.edu.pl

B. Schmidt (532.5 KB)
Nanokompozytowe kopolimery szczepione skrobi z nanorurkami węglowymi – synteza i efektywność flokulacyjna (j.ang.)