English version
Drukuj

Nabór na stanowisko specjalisty ds. rozliczania projektów

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA PROJEKTÓW


MIEJSCE PRACY:
WARSZAWA

WYMIAR PRACY: PEŁNY ETAT


WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane finansowe;
 • Minimum roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowych R&D i unijnych;
 • Ukończone kursy/szkolenia w zakresie rozliczania projektów;
 • Znajomość zagadnień w zakresie „wytycznych horyzontalnych” oraz zasad kwalifikowalności kosztów;
 • Znajomość instrumentów wsparcia finansowego projektów R&D krajowych, strukturalnych itd.;

 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość programów pakietu MS Office;
 • Umiejętność organizacji i koordynowania działań w przypisanym obszarze;
 • Komunikatywność;
 • Samodzielność w działaniu.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań.


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Udział w przygotowaniu Ofert/Wniosków o dofinansowanie w zakresie formalnym oraz finansowym, zgodnie z wymogami konkursów na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków własnych przedsiębiorców, budżetów krajowych, UE i KE.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją projektów pod względem formalnym i finansowym, zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami/procedurami.
 • Prawidłowe pod względem formalnym i terminowym składanie wniosków o płatność, raportów rocznych, okresowych i końcowych z realizacji projektów, aneksów do Umów, bieżącą analizę wydatkowania otrzymanych środków budżetowych, przygotowywanie dokumentacji finansowej, raportów finansowych związanych z realizacją projektów.
 • Rejestrowanie i ewidencję Ofert/Wniosków oraz Umów, porozumień, listów itd. zawieranych przez IChP w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, ekspertyz, opinii o innowacyjności itd.
 • Analiza instrumentów wsparcia finansowego dla prowadzenia badań oraz transferu innowacyjnych technologii z nauki do gospodarki (fundusze krajowe, fundusze strukturalne, Horyzont 2020 oraz inne źródła finansowania),

 • Prowadzenie baz danych oraz sporządzanie raportów ze złożonych Ofert i Wniosków.
 • Przygotowywanie odpowiednich zestawień/sprawozdań na potrzeby kontroli wewnętrznej i/lub innych Interesariuszy.
 • Przygotowywanie i uzgadnianie z Działem Obsługi Prawnej oraz Rzecznikiem Patentowym projektów umów o poufności danych (NDA), badawczych, szkoleniowych, usługowych, licencyjnych, przeniesienia praw i innych dla potrzeb realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innych usług na wniosek kierownika zainteresowanego Zakładu Badawczego i/lub innego Zakładu/Działu i/lub aneksów zmieniających warunki tych umów.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji, archiwizacja i aktualizacja.
 • Kontakt z podmiotami zewnętrznymi w ramach realizowanych projektów.
 • Bieżącą współpracę z innymi Zespołami/Zakładami IChP.


ZAPEWNIAMY:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w IChP;
 • Badania profilaktyczne, pracowniczy program emerytalny oraz ubezpieczenie na życie (po roku pracy w IChP), dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie, możliwość dofinansowania nauki, legitymacje ulgowe PKP dla osób dojeżdżających;
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów, wykładów itd.Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. Dokumenty można też składać osobiście w Instytucie Chemii Przemysłowej, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00.

O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.


Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.