English version
Drukuj

NABÓR na stanowisko główny specjalista w pionie badawczym

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO

W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA W PIONIE BADAWCZYM

Z FUNKCJĄ KIEROWNIKA ZESPOŁU ANALIZ CHEMICZNYCH


MIEJSCE PRACY: WARSZAWA

WYMIAR PRACY: PEŁNY ETAT

WYMAGANIA:

 • Stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych w obszarze chemii, farmacji, biotechnologii lub nauk pokrewnych.
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu badań metodami chromatograficznymi i spektralnymi.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 • Umiejętność organizacyjna oraz interpersonalna.
 • Samodzielność i biegłość w prowadzeniu badań ww. technikami.
 • Bardzo dobra znajomość wymagań systemu GMP oraz znajomość prawa farmaceutycznego i procedur dotyczących produktów leczniczych.
 • Doświadczenie w zakresie walidacji metod badawczych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wyciągania wniosków.
 • Sumienność i terminowość.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym m.in. na pozyskanie i udział w realizacji projektów badawczych, opracowywanie metod, wyszukiwanie rozwiązań napotkanych problemów w literaturze branżowej oraz komunikację w klientami.
 • Posiadany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.
 • Mile widziane uprawnienia Osoby Wykwalifikowanej w przemyśle farmaceutycznym.
 • Dodatkowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatami będą mile widziane.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór nad działalnością badawczą oraz usługową zespołu w zakresie realizowanych prac badawczych, analiz chemicznych i badań i procesów analitycznych dla klientów w ramach umów, umów o wytwarzanie i zleceń na wykonanie analiz, ich dokumentowanie i archiwizacja; ocena zasobów i możliwości realizacji projektu, zadania, usługi, przygotowanie ofert, kontakt z klientem.
 • Merytoryczna kontrola poprawności wykonywanych prac badawczych, analiz chemicznych i badań analitycznych oraz ich dokumentowanie: sprawozdanie, meldunki,raporty, protokoły i inne wymagane dokumenty.
 • Współpraca naukowo-badawcza oraz biznesowa z podmiotami krajowymi i zagranicznymi branży chemicznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, w tym inicjowanie i realizacja projektów badawczych.
 • Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach, seminariach i innych formach wymiany wiedzy i informacji branżowej.
 • Organizacja pracy zespołu zapewniająca realizację projektów, umów kontraktowych nawytwarzanie zgodnie z farmaceutycznym systemem jakości i dobrymi praktykami.
 • Planowanie,organizacja i koordynacja prac osób uczestniczących w realizacji prac objętych umowami, zleceniami.
 • Śledzenie zmian w metodach farmakopealnych w nowych wydania farmakopei.
 • Analizowanie wyników badań w przypadku OOS, OOT i OOL (stawianie hipotez, ocena, ekspertyza).
 • Nadzór nad rozliczaniem czasu pracy zespołu.
 • Nadzór nad rozliczeniem finansowym prac wykonywanych w zespole.
 • Właściwe wykorzystanie kwalifikacji zawodowych i potencjału podległych pracowników i współpracowników poprzez ich instruowanie, udzielanie informacji, wskazówek oraz okazywanie innej niezbędnej pomocy dla właściwego, sprawnego wykonania powierzonych zadań.
 • Utrzymanie zdolności operacyjnej pracy zespołu, właściwego stanu technicznego aparatury analitycznej i badawczej oraz oferowanych usług analitycznych.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu jakości wykonania zadań oraz podejmowania stosownych działań zapobiegawczych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji wdrożonych systemów zarządzania, przyjętych politykach i procedurach.
 • Zapewnienia wysokiego poziomu realizacji zadań i czynności wykonywanych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Instytutu w procesach, dla których są one wiodące.
 • Znajomość i umiejętność praktyczna zastosowania metod chromatograficzny,spektralnych oraz metrologii chemicznej.
 • Opracowywanie, walidacja i optymalizacja metod fizykochemicznych oraz biologicznych pod kątem analizy jakościowej i ilościowej.
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Ł-IChP.

ZAPEWNIAMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Dodatek funkcyjny na czas pełnienia funkcji kierownika zespołu.
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Ł-IChP).
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).


Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 30 września 2020 r. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00.

O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000857893, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.