English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kelar, K. Mencel, T. Sterzyński, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski

Modyfikowany silseskwioksanem (POSS) poliamid 6 wytwarzany metodą

anionowej polimeryzacji e-kaprolaktamu

Polimery 2012, nr 10, 697


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.697

Streszczenie

Prowadzono proces polimeryzacji anionowej e-kaprolaktamu zawierającego zdyspergowany silseskwioksan (w ilości 0,1 % mas. lub 0,5 % mas.). Badanie kinetyki reakcji oraz stopnia konwersji monomeru, oparte na pomiarach temperatury wykazało, że udział w mieszaninie reakcyjnej 0,5 % mas. silseskwioksanu spowalnia proces polimeryzacji. Ocena kinetyki krystalizacji pozwoliła na stwierdzenie, że wprowadzenie do układu silseskwioksanu prowadzi również do spowolnienia procesu krystalizacji poliamidu 6 oraz obniżenia stopnia krystaliczności (wyniki DSC). Temperaturę zeszklenia (Tg) PA 6 i kompozytów badano metodą DMTA. Wykazano, że w zakresie temperatury od 0 °C do ok. 90 °C wartość modułu zachowawczego (E') kompozytów jest większa niż niemodyfikowanego PA 6. Zaobserwowano także, że ze wzrostem udziału silseskwioksanu w kompozycie PA 6 zmniejsza się jego skurcz odlewniczy i zwiększa chłonność wody.


Słowa kluczowe: anionowa polimeryzacja e-kaprolaktamu, krystalizacja, silseskwioksan, modyfikacja, właściwości


e-mail: Krystyna.Kelar@put.poznan.pl

K. Kelar, K. Mencel, T. Sterzyński, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski (217.5 KB)
Modyfikowany silseskwioksanem (POSS) poliamid 6 wytwarzany metodą anionowej polimeryzacji e-kaprolaktamu