English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. M. Ushakova, I. N. Meshkova, V. G. Grinev, T. A. Ladygina, L. A. Novokshonova

Modyfikowanie polietylenu metodą sekwencyjnej homo- i kopolimeryzacji ety­lenu

z α-olefinami w obecności homogenicznych katalizatorów cyrkonocenowych (j. ang.)

Polimery 2001, nr 4, 244


Streszczenie

Etylen poddawano w temp. 35 °C w środowisku toluenu dwuetapowej sekwencyjnej homopolimeryzacji lub kopolimeryzacji z 1-heksenem lub l-oktenem w obecności katalizatora cyrkonocenowego Cp2ZrCl2/MAO albo C2H4(Ind)2ZrCl2/MAO (MAO = metyloaluminoksan); stosunek [Al]:[Zr] wynosił przy tym 2000. W uzyskanych produktach zawierających 4,4-8,0% mol α-olefiny oznaczano zawartość rozgałęzień CH3/100 C (tabela 1). Stwierdzono, że wstępna homopolimeryzacja etylenu nieznacznie wpływa na skład oraz na wartości ciężaru cząsteczkowego i rozkładu ciężaru cząsteczkowego uzyskanych kopolimerów. Otrzymano różniące się składem „mieszaniny reaktorowe” PE-LD z kopolimerem etylen/1-heksen (CEH) i PE-LD z kopolimerem etylen/1-okten (CEO) i scharakteryzowano ich właściwości (Mw, Mw/Mn,gęstość, temperatura topnienia - tabela 2). Stwierdzono, że składniki tych mieszanin wykazują zdolność współkrystalizowania bezpośrednio podczas polimeryzacji. Porównano właściwości mechaniczne samego PE-HD i kopolimeru CEH oraz mieszanin PE-LD z CEH (tabela 3). Stwierdzono, że wprowadzenie do PE-HD odpowiedniej ilości kopolimeru etylen/ α-olefina o dobranych właściwościach pozwala na uzyskanie tworzywa o dużej wytrzymałości mechanicznej w połączeniu z odpowiednią wartością masowego wskaźnika szybkości płynięcia.


Słowa kluczowe: kopolimeryzacja etylenu z α-olefiną, homogeniczne katalizatory cyrkonocenowe, współkrystalizacja, właściwości mechaniczne
T. M. Ushakova, I. N. Meshkova, V. G. Grinev, T. A. Ladygina, L. A. Novokshonova (255.9 KB)
Modyfikowanie polietylenu metodą sekwencyjnej homo- i kopolimeryzacji ety¬lenu z α-olefinami w obecności homogenicznych katalizatorów cyrkonocenowych (j. ang.)