English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Gawłowski, J. Fabia, C. Ślusarczyk, T. Graczyk, A. Pielesz

Modyfikacja trudnozapalna częściowo zorientowanych włókien
z poli(tereftalanu etylenu) – strukturalne uwarunkowania aplikacji (j.ang.)

Polimery 2017, nr 11-12, 848


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.848

Streszczenie
Do modyfikacji trudnozapalnej częściowo zorientowanych włókien z poli(tereftalanu etylenu) (PETPOY) zastosowano, podobnie jak w wypadku procesu barwienia włókien PET barwnikami zawiesinowymi, wysokotemperaturową metodę kąpielową. W charakterze modyfikatora użyto technicznego produktu handlowego – szkła wodnego (WG). Palność włókien oceniano metodą wskaźnika tlenowego (LOI). Próbki zmodyfikowanych włókien badano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA). Wpływ dodatku WG na zmianę struktury nadcząsteczkowej włókien PETPOY oceniano na podstawie wyników szeroko- i małokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS i SAXS). Otrzymane modyfikowane włókna PETPOY wykazywały trwale zmniejszoną palność. Dodatkową zaletą zastosowanej metody modyfikacji jest jej stosunkowo niski koszt oraz prostota aplikacji.
Słowa kluczowe: włókna z poli(tereftalanu etylenu) częściowo zorientowane, wskaźnik tlenowy, szeroko- i małokątowa dyfraktometria rentgenowska, różnicowa kalorymetria skaningowa, analiza termograwimetryczna
e-mail: agawlowski@ath.bielsko.pl
A. Gawłowski, J. Fabia, C. Ślusarczyk, T. Graczyk, A. Pielesz (883.9 KB)
Modyfikacja trudnozapalna częściowo zorientowanych włókien z poli(tereftalanu etylenu) – strukturalne uwarunkowania aplikacji (j.ang.)