English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Szymański, S. Sosnowski

Modelowanie kinetyki polimeryzacji jako narzędzie badania
jej mechanizmu i przewidywania przebiegu

Polimery 2016, nr 6, 387


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.387

Streszczenie
Na podstawie własnych, wcześniejszych publikacji wykazano użyteczność modelowania kinetyki reakcji w badaniu mechanizmów polimeryzacji oraz w przewidywaniu jej przebiegu, z uwzględnieniem ewolucji cech molekularnych takiego procesu. Przedstawione przykłady modelowania (ko)polimeryzacji pozwoliły na zrozumienie przyczyn wolniejszego przebiegu polimeryzacji 1,3-dioksolanu niż 1,3-dioksepanu, wyjaśnienie różnic dotyczących stopnia rozgałęzienia makrocząsteczek otrzymywanych w wolnorodnikowej ikontrolowanej rodnikowej polimeryzacji akrylanów, ocenę wpływu różnych stałych szybkości homopropagacji na rozkład mas molowych w kopolimeryzacji bezładnej, przewidywanie ewolucji kopolimeryzacji odwracalnej w dochodzeniu do stanu równowagi termodynamicznej oraz weryfikację hipotezy tłumaczącej niektóre cechy wymiany segmentalnej w polimeryzacji laktydu.
Słowa kluczowe: kinetyka polimeryzacji, mechanizm polimeryzacji, modelowanie kinetyki polimeryzacji, Monte Carlo, polimeryzacja
e-mail: rszymans@cbmm.lodz.pl
R. Szymański, S. Sosnowski (1.33 MB)
Modelowanie kinetyki polimeryzacji jako narzędzie badania jej mechanizmu i przewidywania przebiegu