English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. B. Lechowicz, H. Galina

Modelowanie homopolimeryzacji stopniowej — jak udział cykli zależy od definicji modelu

Polimery 2000, nr 7-8, 496


Streszczenie

Porównano przebiegi tworzenia się cykli w modelowych procesach homopolimeryzacji stopniowej trójfunkcyjnego monomeru. Zastosowano modele perkolacyjne dalekiego zasięgu oraz modele pseudoklasyczne. Scharakteryzowano zmiany udziału cykli w funkcji konwersji w przypadku różnych wartości parametru zasięgu (rys. 2) i różnych wartości stałej giętkości cząsteczek (rys. 3) oraz określono zależność krytycznego stopnia przereagowania w punkcie żelowania od liczby potencjalnych partnerów do reakcji (liczby koordynacyjnej) (rys. 4). Szczególnie widoczna różnica między badanymi modelami występuje w przypadku obliczonych wartości konwersji w punkcie żelowania, która rośnie wraz ze zwiększającą się szybkością powstawania cykli. Omówiono przyczyny powodujące, że obecnie nie można jeszcze uzyskać pełnej zgodności danych doświadczalnych z danymi obliczonymi za pomocą modeli numerycznych.
Słowa kluczowe: modelowanie procesu polimeryzacji, modele perkolacyjne dalekiego zasięgu, modele pseudoklasyczne, metoda Monte-Carlo, reakcje wewnątrzcząsteczkowe, cyklizacja
J. B. Lechowicz, H. Galina (763.2 KB)
Modelowanie homopolimeryzacji stopniowej — jak udział cykli zależy od definicji modelu