English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Nowakowska, W. Ochędzan-Siodłak, M. Kordowska

Metalocenowe katalizatory na nośniku magnezowym modyfikowanym związkami glinoorganicznymi

Polimery 2000, nr 5, 323


Streszczenie

Zsyntetyzowano i scharakteryzowano cyrkonocenowe katalizatory na nośniku magnezowym MgCl2(THF)2 modyfikowanym dietylochloroglinem lub metyloaluminoksanem (MAO) oraz oceniono ich przydatność w procesie polimeryzacji etylenu. Po reakcji z kokatalizatorem MAO badane katalizatory utworzyły aktywniejsze układy katalityczne w porównaniu z układami na nośniku niemodyfikowanym. Kinetyczne badania polimeryzacji etylenu wykazały obecność stabilnych i niestabilnych centrów aktywnych. Centra niestabilne ulegały całkowitej dezaktywacji w początkowym okresie polimeryzacji; w tym czasie powstawały centra aktywne, które zapewniały stałą szybkość reakcji. Układ katalityczny należy modyfikować w wyniku prepolimeryzacji (w środowisku olefiny). Wyznaczono szybkość reakcji polimeryzacji z udziałem centrów stabilnych oraz udział tych centrów w dwóch cyrkonocenowych układach katalitycznych różniących się rodzajem nośnika magnezowego [MgCl2(THF)2] i [MgCl2(THF)2/AlEt2Cl]. Stwierdzono, że układ katalityczny na tym drugim nośniku (modyfikowanym) zawierał mniej niestabilnych i znacznie więcej stabilnych centrów aktywnych, był więc aktywniejszy w procesie polimeryzacji etylenu. Podano przypuszczalną przyczynę tworzenia się centrów stabilnych i niestabilnych.
Słowa kluczowe: niskociśnieniowa polimeryzacja etylenu, kinetyka polimeryzacji, katalizatory cyrkonocenowe na nośnikach, centra aktywne stabilne i niestabilne, aktywność katalizatora
M. Nowakowska, W. Ochędzan-Siodłak, M. Kordowska (386 KB)
Metalocenowe katalizatory na nośniku magnezowym modyfikowanym związkami glinoorganicznymi