English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D.E. El-Nashar, N.N. Rozik, S.L. Abd El-Messieh

Mechaniczne i elektryczne właściwości kauczuku akrylonitrylo-butadienowego

napełnionego różnymi rodzajami nanografitu (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 834


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.834

Streszczenie

Otrzymano nanokompozyty grafitu z różnym udziałem (30, 50 lub 70 % mas.) poli(glikolu etylenowego). Syntezowane próbki badano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Następnie na bazie kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR) wytworzono kompozyty zawierające grafit (G), grafit ekspandowany (EG) lub grafit z udziałem poli(glikolu etylenowego). Oceniano właściwości termiczne, mechaniczne i elektryczne otrzymanych materiałów, wyznaczano charakterystykę ich sieciowania a także określano ich strukturę na podstawie zdjęć SEM. Stwierdzono, że nanokompozyty wykazywały lepszą charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne, takie jak: wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, moduł Younga i twardość, niż konwencjonalne kompozyty napełniane nieprzetwarzanym grafitem oraz nienapełniany NBR. Stabilność termiczną kauczuku NBR napełnionego układem grafit/poli(glikol etylenowy) badano z zastosowaniem analizy termograwimetrycznej (TGA); wykazano, że dodatek tak przetworzonego grafitu zwiększa stabilność termiczną kauczuku NBR. Stwierdzono zwiększenie przenikalności dielektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych kompozytów wraz ze wzrostem zawartości grafitu, zaobserwowano też wzrost progu perkolacji. Wartości przewodności elektrycznej wytworzonych materiałów zawierają się w przedziale odpowiednim dla zastosowań antystatycznych.


Słowa kluczowe: kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, nanografit, nanokompozyty, właściwości mechaniczne, właściwości elektryczne


e-mail: doaaelnashar@yahoo.com, de.elnashar@nrc.sci.eg

D.E. El-Nashar, N.N. Rozik, S.L. Abd El-Messieh (1.75 MB)
Mechaniczne i elektryczne właściwości kauczuku akrylonitrylo-butadienowego napełnionego różnymi rodzajami nanografitu (j. ang.)