English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jantas, T. Wódka, C. Janowska

Makro-azo-inicjatory z cynamonowymi grupami końcowymi: synteza, charakterystyka

i fotopolimeryzacja z metakrylanem 2-hydroksyetylu (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 812


Streszczenie

Trzy makro-azo-inicjatory (MAI, Mn = 1583, 4520, 8427) otrzymane w reakcji poli(tlenku etylenu) (PEO, Mn = 600, 2000, 4000) z 2,2'-azodiizobutyronitylen (AIBN) modyfikowano na drodze estryfikacji chlorkiem cynamoilu [równanie (1)], aby zastąpić pierwotne hydroksylowe grupy końcowe grupami cynamoilewymi. MAI zastosowano jako inicjatory (2-10% mas.) w procesie fotoinicjowanej (UV, 282 nm) polimeryzacji metakrylanu hydroksyetylu (HEMA) z fotosieciowaniem [równanie (2)] w celu otrzymania materiałów hydrożelowych dla medycyny. Sugerowane struktury MAI potwierdzano widmami FTIR i 1H-NMR (rys. 1, 2). Szybkości sieciowania były największe w ciągu pierwszych 2-4 min (rys. 4); po 20 min stopień przereagowania grup cynamoilowych w reakcji sieciowania wynosił 77-82% (rys. 4). Ciężar cząsteczkowy MAI nie wywierał wpływu na konwersję fotoczułych grup (-CH=CH-). Termogram (DSC) MAI-2000 (rys. 5) wykazał wąski pik w temp. 54oC (topnienie fazy krystalicznej PEO) i szeroką egzotermę (90-137oC) odpowiadającą rozkładowi grup azowych w MAI. Oznaczono stopień pęcznienia w dejonizowanej H2O (równowaga po 20 h); stopień pęcznienia malał (rys. 7) ze zwiększaniem udziału MAI, a także przy użyciu MAI o większym Mn.


Słowa kluczowe: makro-azo-inicjatory z cynamonowymi grupami końcowymi, metakrylan 2-hydroksymetylu, fotopolirneryzacja, fotosieciowanie, hydrożele

R. Jantas, T. Wódka, C. Janowska (215.3 KB)
Makro-azo-inicjatory z cynamonowymi grupami końcowymi: synteza, charakterystyka i fotopolimeryzacja z metakrylanem 2-hydroksyetylu (j. ang.)