English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Y.-H. Cai, L.-L. Tian, Y. Tang

Krystalizacja i topnienie poli(kwasu L-mlekowego)
modyfikowanego salicyloilową pochodną hydrazydu (j.ang.)

Polimery 2017, nr 10, 734


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.734

Streszczenie
Badano wpływ nowego organicznego czynnika nukleującego, salicyloilowej pochodnej hydrazydu (BS), na krystalizację i topnienie poli(kwasu L-mlekowego) (PLLA). Na podstawie badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej stwierdzono, że wprowadzenie dodatku BS (0,2–3,0 % mas.) wyraźnie promuje krystalizację PLLA w warunkach chłodzenia z szybkością 1 °C/min. Zawartość 1,5 % mas. BS w osnowie PLLA przyczyniała się do zwiększenia efektywności procesu krystalizacji, co potwierdziły wyniki badań metodą dyfrakcji rentgenowskiej krystalizacji nieizotermicznej w warunkach zmiennej szybkości chłodzenia oraz krystalizacji izotermicznej. Ponadto badania te wykazały, że dodatek BS do PLLA nie zmienia struktury krystalicznej poli(kwasu L-mlekowego). Na podstawie wpływu ustalonych warunków topnienia na przebieg krystalizacji PLLA/BS stwierdzono też, że optymalna temperatura tego procesu wynosi 190 °C. Badania porównawcze topnienia kompozytu PLLA/BS w różnych warunkach (szybkości chłodzenia, temperatury topnienia) również wskazują na zdolność BS do zarodkowania krystalizacji PLLA. Stwierdzono, że krystalizacja kompozytu PLLA/BS zależy od stężenia dodatku BS, temperatury krystalizacji, czasu krystalizacji i szybkości ogrzewania próbki.
Słowa kluczowe: poli(kwas L-mlekowy), salicyloilowe pochodne hydrazydu, krystalizacja, topnienie, nukleacja
e-mail: caiyh651@aliyun.com; tianll07@163.com
Y.-H. Cai, L.-L. Tian, Y. Tang (973.1 KB)
Krystalizacja i topnienie poli(kwasu L-mlekowego) modyfikowanego salicyloilową pochodną hydrazydu (j.ang.)