English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Spychaj, B. Schmidt, K. Ulfig, A. Markowska-Szczupak

Kopolimery szczepione N-winyloformamidu na skrobi ziemniaczanej wytwarzane na drodze wytłaczania reaktywnego: synteza i charakterystyka (j. ang.)

Polimery 2012, nr 2, 95


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.095


Streszczenie

W obecności inicjatorów rodnikowych: dichlorowodorku 2,2'-azobis(2-metylopropionamidyniowego) (AAPH) lub 2,2'-azobis(izobutyronitrylu) (AIBN) otrzymywano kopolimery szczepione N-winyloformamidu (NVF) na skrobi ziemniaczanej. W toku reaktywnego wytłaczania zmieniano szybkość obrotową ślimaków, profil temperaturowy (rys. 1) oraz rodzaj inicjatora, stały natomiast był stosunek masowy NVF/skrobia/woda 40:100:34. Badano rozpuszczalność w lekko alkalicznym roztworze wodnym (pH 9,0) surowych produktów kopolimeryzacji. Zawartość kopolimeru szczepionego w surowych kopolimerach określano na podstawie ekstrakcji mieszaniną woda/etanol (70:30) (tabela 1). Rejestrowano też widma FT-IR kopolimerów skrobia-g-NVF (rys. 2), a część polisacharydową kopolimerów poddano degradacji enzymatycznej za pomocą a- i b-amylaz. Pozostałe po degradacji enzymatycznej łańcuchy poli(N-winyloformamidowe) (PNVF) charakteryzowano metodą chromatografii żelowej (GPC) (rys. 3). Oznaczone wartości liczbowo średnich mas molowych naszczepionego PNVF porównywano z literaturowymi danymi dotyczącymi łańcuchów poliakryloamidu szczepionego na skrobi ziemniaczanej (tabela 2).


Słowa kluczowe: kopolimer szczepiony skrobi, reaktywne wytłaczanie, N-winyloformamid


e-mail: Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl

T. Spychaj, B. Schmidt, K. Ulfig, A. Markowska-Szczupak (365.4 KB)
Kopolimery szczepione N-winyloformamidu na skrobi ziemniaczanej wytwarzane na drodze wytłaczania reaktywnego: synteza i charakterystyka (j. ang.)