English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kociołek-Balawejder, D. Ociński, E. Stanisławska

Kopolimery poli(styreno-diwinylobenzenowe) zawierające N-chlorosulfonamidowe grupy

funkcyjne jako utleniacze arseninów w roztworach wodnych — redoksymetryczne badanie

przebiegu reakcji (j. ang.)

Polimery 2012, nr 2, 101


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.101

Streszczenie

Zsyntezowano dwa wielkocząsteczkowe utleniacze o strukturze makroporowatej będące kopolimerami styrenu i diwinylobenzenu zawierające grupy funkcyjne N-chlorosulfonamidowe, w formie sodowej — RCl/Na (wielkocząsteczkowy odpowiednik chloraminy-T) lub w formie wodorowej — RCl/H (produkt taki nie ma małocząsteczkowego odpowiednika), po czym wykorzystano je do utleniania arseninów zawartych w rozcieńczonych roztworach wodnych. Badano zależność przebiegu reakcji od stosunku molowego reagentów w różnych warunkach pH, dokonując pomiaru potencjału redoksowego w środowisku reakcyjnym. W środowisku zasadowym (pH ~11,5) kopolimer RCl/Na był nieaktywny jako utleniacz As(III), reakcja przebiegała z trudem, a potencjał redoksowy środowiska reakcyjnego spadł poniżej zera (rys. 1a, krzywa D). W środowisku kwasowym (pH ~3,0) reakcja z udziałem RCl/H przebiegała dość sprawnie, ale płaski kształt krzywej miareczkowania wskazywał na niekorzystną kinetykę reakcji (mimo wysokiego potencjału redoksowego środowiska reakcyjnego) (rys. 1a, krzywe A, B). W środowisku obojętnym (pH ~6,5) reakcja przebiegała najkorzystniej. Krzywa potencjometrycznego miareczkowania miała charakterystyczny, klasyczny kształt, co świadczyło o korzystnej kinetyce reakcji utleniania As(III) za pomocą RCl/Na (mimo niezbyt wysokiego potencjału redoksowego środowiska reakcyjnego) (rys. 1, krzywa C). Interesująca zależność obserwowana w zakresie pH ~2—7 [wzrost szybkości reakcji utleniania As(III) towarzyszący spadkowi potencjału redoksowego] wynikała z bardzo niskiego stopnia dysocjacji cząsteczek kwasu arsenowego(III) w warunkach kwasowych. W efekcie, mimo wysokiego potencjału redoksowego w tych warunkach, proces przebiegał wolno ze względu na obecność w roztworze prawie wyłącznie cząsteczek niezdysocjowanych (rys. 2).


Słowa kluczowe: kopolimer redoksowy, heterogeniczny utleniacz, kopolimer S/DVB zawierający grupy N-chlorosulfonamidowe, chlor aktywny, utlenianie arseninów


e-mail: elzbieta.kociolek-balawejder@ue.wroc.pl

E. Kociołek-Balawejder, D. Ociński, E. Stanisławska (118.6 KB)
Kopolimery poli(styreno-diwinylobenzenowe) zawierające N-chlorosulfonamidowe grupy funkcyjne jako utleniacze arseninów w roztworach wodnych — redoksymetryczne badanie przebiegu reakcji (j. ang.)