English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bryjak

Kontrowersje wokół określania stanu fizykochemicznego powierzchni polimerów

Polimery 2001, nr 11-12, 785


Streszczenie

Poddano krytycznej analizie powszechnie przyjętą metodę określania stanu fizykochemicznego powierzchni ciał, w tym powierzchni polimerów, na podstawie pomiaru kąta zwilżania. Przedstawiono przy tym niektóre błędy związane nie tylko z metodą oznaczania tego kąta i histerezy jego wartości, ale i z często stosowanymi uproszczeniami. W dalszej części opracowania omówiono modele Fowkesa [równanie (7)], Gooda-van Ossa-Chaudhury'ego (GvOC) [równanie (11)] oraz Changa-Chena (CC) [równanie (14)], szczególną uwagę zwracając na często wykorzystywany model GvOc. Podkreślono przy tym typowo popełniane błędy związane z doborem cieczy stosowanych do określania kąta zwilżania. W związku z oznaczaniem stężenia powierzchniowego grup zdolnych do dysocjacji przedstawiono problematykę miareczkowania powierzchniowego. Przypomniano tu omówione przez Whitesidesa [22] przyczyny powodujące występowanie istotnych różnic w dysocjacji grup znajdujących się na powierzchni polimeru i w wodnych roztworach ich małocząsteczkowych analogów oraz omówiono własną metodę szacowania stężeń powierzchniowych [równanie (19), tabela 3].


Słowa kluczowe: napięcie powierzchniowe, pomiary kąta zwilżania, modele zjawisk powierzchniowych, miareczkowanie powierzchniowe, stężenie jonotwórczych grup powierzchniowych
M. Bryjak (384.7 KB)
Kontrowersje wokół określania stanu fizykochemicznego powierzchni polimerów