English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Chevalier, S. Robin, D. Benoit, O. Guerret, Y. Gnanou

Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa w obecności 3-fosfonylowanego nitroksydu

– kinetyka, mechanizm i projektowanie struktury makrocząsteczek (j. ang.)

Polimery 2003, nr 7-8, 499


Streszczenie

Jako nowy związek regulujący przebieg kontrolowanej rodnikowej polimeryzacji styrenu (St) i akrylanu n-butylu (n-BuA) zastosowano nitroksyd N-tert-butylo-1-dietylofosfono-2,2-dimetylopropylowy (SGI) – źródło „uśpionych” alkoksyamin. Określono wartości stałych szybkości dysocjacji (kd) i powstawania (krec) alkoksyamin w procesie odwracalnej dezaktywacji [równanie (2)] w polimeryzacji St i n-BuA wobec SG1. Scharakteryzowano wpływ rozcieńczenia na stałą szybkości samorzutnego zakańczania (<kt>, tabela 1) podczas polimeryzacji styrenu. Stwierdzono, że rozcieńczanie uprzywilejowuje samorzutne zakończanie, a więc zwiększa udział „martwych” łańcuchów. Badaną polimeryzację z udziałem alkoksyaminowych pochodnych SG1 wykorzystano do syntezy dwublokowych kopolimerów poli(styren-b-n-BuA), trójblokowych kopolimerów poli(St-b-n-BuA-b-St) oraz kopolimerów gwiaździstych [wzór (III)].


Słowa kluczowe: kontrolowana polimeryzacja rodnikowa, nitroksyd N-tert-butylo-1-dietylofosfono-2,2-dimetylopropylowy, styren, akrylan n-butylu, kopolimery blokowe, kopolimery gwiaździste

C. Chevalier, S. Robin, D. Benoit, O. Guerret, Y. Gnanou (985.9 KB)
Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa w obecności 3-fosfonylowanego nitroksydu – kinetyka, mechanizm i projektowanie struktury makrocząsteczek (j. ang.)