English version
Drukuj

KONKURS na stanowisko adiunkta

Dyrektor

Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych


Wymagania formalne

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz U. z 2018 r., poz.736) oraz w statucie Instytutu, a mianowicie:

 1. posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej;
 2. posiada dobrą znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
 3. posiada nieposzlakowaną opinię;
 4. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. korzysta z pełni praw publicznych;
 6. posiada predyspozycje do pracy naukowej i badawczej;
 7. posiada doświadczenie w zakresie inżynierii chemicznej i technologii chemicznej, w tym: doświadczenie w weryfikacji projektów technologicznych instalacji przemysłu chemicznego, tworzenia studiów wykonalności oraz projektów procesowych,
 8. posiada znajomość zasad projektowania, budowy i realizacji instalacji przemysłowych,
 9. posiada dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu, w tym spis publikacji naukowych, patentów i zgłoszeń patentowych.


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu,
 2. Życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych,
 3. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 4. Spis publikacji i osiągnięć w działalności naukowo-badawczej,
 5. Oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy,
 6. Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.


Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać w Instytucie Chemii Przemysłowej, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Badawczych, bud. 24, pok. 409, IV p., w godz. 9:00-15:00, lub pocztą na ww. adres, do dnia 29 listopada 2018 r.


Informacje dodatkowe

Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 grudnia 2018 r. Kwalifikacje wyłonionego przez komisję konkursową zwycięzcy opiniuje Rada Naukowa Instytutu. Zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. O wyniku konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.