English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska, M. Zieleniewska, A. Bryśkiewicz, K. Mizera, M. Chrząszcz, D. Kozon, K. Lipert

Kompozyty poliuretanowe o różnych osnowach napełniane mikrosferami szklanymi

Polimery 2017, nr 1, 11


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.011

Streszczenie

Przedmiotem pracy są kompozyty poliuretanowe z dwóch różnych typów poliuretanów napełnianych mikrosferami szklanymi przeznaczone do wytwarzania form stosowanych w technologii odlewania próżniowego (VC). Oceniano wpływ napełniacza na właściwości wytworzonych kompozytów. Wyznaczono lepkość przedmieszek, a usieciowane kompozyty scharakteryzowano metodami analizy termomechanicznej (DMA) oraz analizy struktury z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przedstawiono również wyniki badań wytrzymałościowych.


Słowa kluczowe: kompozyty poliuretanowe, mikrosfery szklane, odlewanie próżniowe
e-mail: Joanna.Ryszkowska@inmat.pw.edu.pl

J. Ryszkowska, M. Zieleniewska, A. Bryśkiewicz, K. Mizera, M. Chrząszcz, D. Kozon, K. Lipert (866.9 KB)
Kompozyty poliuretanowe o różnych osnowach napełniane mikrosferami szklanymi