English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, M. Wenda, L. Tokarz

Kompozyty polimerowo-drzewne polietylenu dużej gęstości z nanokrzemionką

zawierającą immobilizowane nanocząstki srebra

Polimery 2012, nr 3, 192


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.192

Streszczenie
Otrzymano kompozyty polimerowo-drzewne polietylenu dużej gęstości (PE-HD/W) z nanokrzemionką o budowie sferycznej, zawierającą immobilizowane nanocząstki srebra (SGS-Ag). Określono wpływ zawartości nanonapełniacza (10 lub 15 % mas.) oraz wymiarów jego cząstek (30 lub 70 nm) a także dodatku modyfikatora (maleinowanego polietylenu dużej gęstości — MPE-HD) na właściwości użytkowe wytworzonych kompozytów. Oceniano strukturę, statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne oraz odporność cieplną. Stwierdzono, że kompozyty z udziałem nanokrzemionki o wymiarach 70 nm charakteryzują się większą wytrzymałością, modułem sprężystości i udarnością, a te z udziałem cząstek o wymiarach 30 nm wykazują większą sztywność i lepsze właściwości cieplne.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowo-drzewne, polietylen dużej gęstości, nanokrzemionka z immobilizowanymi nanocząstkami srebra, nanokompozyty, dyspersja, właściwości mechaniczne, właściwości użytkowe


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl

R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, M. Wenda, L. Tokarz (460.6 KB)
Kompozyty polimerowo-drzewne polietylenu dużej gęstości z nanokrzemionką zawierającą immobilizowane nanocząstki srebra