English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Salasinska, M. Polka, M. Gloc, J. Ryszkowska

Kompozyty polimerowe z napełniaczami roślinnymi: wpływ rodzaju i zawartości napełniaczy
na stabilność wymiarową oraz palność kompozytów na osnowie poliolefin (j.ang.)

Polimery 2016, nr 4, 255


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.255

Streszczenie
W ramach pracy wytworzono kompozyty na osnowie polietylenu napełnione drobno mielonymi łupinami pistacji oraz łuskami słonecznika. Materiały te poddano serii badań mających na celu poznanie ich właściwości przetwórczych, fizycznych, mechanicznych i termicznych, palności oraz odporności na działanie czynników środowiskowych, warunkujących możliwości i kierunki ich zastosowania. Określono związek między morfologią a stabilnością badanych kompozytów polimerowych z napełniaczami roślinnymi (NFC, z ang. natural fibre composites). Zbadano wpływ zawartości ligniny i pozostałych składników napełniaczy na stabilność termiczną NFC. Dowiedziono również, że na zdolność NFC do pochłaniania znacznych ilości wody zasadniczy wpływ ma porowatość kompozytów oraz zawartość hemicelulozy w napełniaczu.
Słowa kluczowe: kompozyt z osnową polimerową, skaningowa mikroskopia elektronowa, tomografia komputerowa, analiza termograwimetryczna, różnicowa kalorymetria skaningowa, trwałość, stabilność wymiarowa, palność
e-mail: kamila.salasinska@inmat.pw.edu.pl
K. Salasinska, M. Polka, M. Gloc, J. Ryszkowska (828.9 KB)
Kompozyty polimerowe z napełniaczami roślinnymi: wpływ rodzaju i zawartości napełniaczy na stabilność wymiarową oraz palność kompozytów na osnowie poliolefin (j.ang.)