English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy

Kompozyty handlowych nienasyconych żywic poliestrowych z dodatkiem nanonapełniaczy

Nanobent®. Cz. I. Otrzymywanie i właściwości nanokompozytów

polimerowych zawierających krajowe nanonapełniacze

Polimery 2012, nr 3, 212


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.212

Streszczenie

Na osnowie nienasyconej poliestrowej żywicy UP103 i UP109 otrzymywano kompozyty z udziałem nanonapełniaczy ZR1 lub ZR2 w postaci modyfikowanych warstwowych glinek naturalnych (bentonitów), dodawanych w ilości 1—5 % mas. Badano wpływ rodzaju użytej żywicy oraz sposobu homogenizacji kompozycji na stopień rozsunięcia płytek napełniaczy w polimerowej osnowie. Utwardzone nanokompozyty wykazywały zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie i sztywność, a także drobnopłytkową morfologię. Dodatek do handlowej żywicy bentonitów ograniczał ich palność, korzystnie zwiększając indeks tlenowy.


Słowa kluczowe: nienasycona żywica poliestrowa, nanonapełniacze, glina smektyczna, organogliny, nanokompozyty, właściwości mechaniczne, uniepalnianie


e-mail: molek@prz.edu.pl

M. Oleksy (240.7 KB)
Kompozyty handlowych nienasyconych żywic poliestrowych z dodatkiem nanonapełniaczy Nanobent®. Cz. I. Otrzymywanie i właściwości nanokompozytów polimerowych zawierających krajowe nanonapełniacze